ODLA VINSTER MED THERMANO AGRO!

Idag är det en nödvändighet att använda jordbruksbyggnader med hög energieffektivitet för att öka jordbruksproduktionens effektivitet.

ODLA VINSTER MED THERMANO AGRO! KOM IHÅG! Förlust av så mycket som 40% av värmen i huset sker genom ytter- och innertak! Tillräcklig isolering av ytter- och innertak spelar därför nyckelroll i husets värmeisolering. Hänsyn måste också tas till tillräcklig isolering av väggar och golv. Att kunna noggrant justera lufttemperaturen och luftfuktigheten har en verklig och konkret påverkan på lönsamheten i uppfödningen! THERMANO AGRO är speciellt anpassade THERMANO polyuretanpaneler med förstärkt ytskikt som har en ännu högre mekanisk och kemisk resistens. Paneltyp THERMANO AGRO är avsedd att användas främst som takfotsinklädnad i djurstallar. THERMANO värmeisolering har de bästa isoleringsparametrar på marknaden, vilket ger mätbara besparingar på värme- och kylkostnader och optimal justering av temperaturen i djurstallar.

KOM IHÅG!
Förlust av så mycket som 40% av värmen i huset sker genom ytter- och innertak! Tillräcklig isolering av ytter- och innertak spelar därför nyckelroll i husets värmeisolering. Hänsyn måste också tas till tillräcklig isolering av väggar och golv.

Tillräcklig värmeisolering av djurstallar innebär bland annat:
1. Ökad produktivitet och lönsamhet i djuruppfödning.
2. Maximal mjölkproduktion och stabil viktökning hos uppfödda djur.
3. Optimalt utnyttjande av fodervärde.
4. Undvikande av värmestress på sommaren.
5. Minskat insjuknande hos djur.
6. Längre lagringstid för jordbruksprodukter.
7. Minimering av temperaturvariationer över dygnet.

VARFÖR THERMANO AGRO?
UPPTÄCK 7 SKÄL VARFÖR DET ÄR VÄRT ATT INVESTERA I THERMANO AGRO SUPERISOLERING:

TILLFÖRLITLIG ENERGIEFFEKTIVITET
THERMANO AGRO värmeisolering erbjuder mycket högre effektivitet jämfört med cellplast och mineralull. Värmeledningsförmågan med hänsyn tagen till åldring är bara λ=0,023 [W/m·K], vilket innebär de bästa isoleringsparametrar vid jämförbara materialtjocklekar. Nedan anges skillnader i värmeisoleringsvärden för jämförbara isoleringstjocklekar:


 1. RESISTENS MOT AMMONIAK OCH ANDRA ORGANISKA FLYKTIGA FÖRENINGAR
  Specialbeläggning på THERMANO AGRO paneler korroderar inte vid koncentrerade ammoniakhalter. Resistens mot ammoniak för Thermano Agro beklädnad uppgår till 1 000 timmar under laboratorieförhållanden, dvs. 5 år under bruksförhållanden, medan trapetsplåt eller utvändig beklädnad för sandwichpaneler har resistens på cirka 350 timmar – ca 1,5 år. Till skillnad från andra isoleringsmaterial tål panelerna även organska föreningar som förekommer i djurstallar, vilket garanterar lång livslängd för materialet.
 2. PANELER KAN TRYCKTVÄTTAS
  PIR THERMANO AGRO paneler är skyddade med aluminiumfolie 50 μm med hög mekanisk hållfasthet på båda sidor, så att ytan kan direkt tvättas under högtryck. Det är en mycket viktig parameter som underlättar upprättandet av höga sanitära standard på djurstallar. Thermano AGRO paneler har en blank aluminiumbeklädnad på ena sidan och en vitlackerad beklädnad på den andra sidan, så att man kan välja den mest gynnsamma miljön för uppfödningsdjur i byggnaden.
  KOM IHÅG!
  THERMANO AGRO paneler säkerställer en optimal inomhusmiljö, oavsett av vädret som råder utomhus. På sommaren skyddar de mot värmen, på vintern garanterar de värmekomfort för avelsdjur. Detta är möjligt tack vare de lägsta värmeöverföringsparametrar som finnas på marknaden.
 3. RESISTENS MOT GNAGARE, INSEKTER, SVAMPAR, MÖGEL
  Till skillnad från andra isoleringsmaterial som finns på marknaden säkerställer THERMANO AGRO polyuretanpaneler fullständig resistens mot alla organiska flyktiga föreningar, svampar och mögel samt hindrar insekter, gnagare och fåglar att bygga bo. Användning av THERMANO AGRO garanterar de bästa isoleringsparametrar under många år, oavsett förhållandena i djurstallet.
 4. LÅG ABSORPTIONSFÖRMÅGA
  Absorptionsförmågan hos THERMANO AGRO uppgår till bara 2%. Det innebär att isoleringsparametrarna inte försämras och isoleringen har en mycket lång livslängd.
 5. LÅG VIKT
  THERMANO AGRO väger bara ca 30kg/m3. Jämfört med hård mineralull är det upp till 5 gånger mindre vikt och med beaktande av motsvarande tjocklekar på isoleringsmaterialen och samma U-värden är vikten även 7-8 mindre. Lätthet och styvhet hos THERMANO AGRO garanterar därför mycket enkel och snabb montering.
 6. PANELER KAN MONTERAS DIREKT PÅ TAKSPARREN ELLER HANBJÄLKAR
  THERMANO AGRO kan monteras direkt på taksparren, hanbjälkar med skruvar utan att använda PVC-profiler eller i form av ett undertak med PVC-profiler. På de följande sidorna ges vårt sortiment avsett för montering som ett undertak.
  KOM IHÅG!
  Förutom de bästa isoleringsparametrarna kännetecknas THERMANO AGRO paneler av hög resistens mot ammoniak (bekräftad genom tester enligt den tyska DIN-standarden) och möjlighet till högtryckstvättning på kort avstånd.

LATHUND

RÄTT TEMPERATUR I OLIKA TYPER AV JORDBRUKSPRODUKTION

ÄGGPRODUKTION

Hög produktivitet hos värphönor kräver optimala miljöförhållanden där rätt rumstemperatur spelar en särskild roll både på vintern och på sommaren.

Omgivningstemperatur har en väsentlig betydelse för fåglarnas hälsa, tillväxt och prestation. För värphönor varierar omgivningstemperatur som stimulerar deras ämnesomsättning mellan 13°C och 18°C. Inom detta område är foderomvandlingen mest optimal.

Omgivningstemperaturen har dessutom en markant inverkan på ägglossning – vid 6°C minskar värpningen med 50% och vid omgivningstemperaturen -4°C upphör hönan att värpa. Vid temperaturer över 20°C lägger hönor ägg som är mindre och har tunnare skal. Vid temperaturer över 35°C ökar kraftigt dödsrisk hos hönor på grund av överhettning. Vid temperaturer över 25°C orsakar en temperaturökning på 1°C en minskning av värpningen med 1,5%, medan foderkonsumtion och produktion minskar kraftigt vid omgivningstemperaturer över 30°C.

Värpningen minskar både när den övre optimala temperaturgränsen överskrids och när den nedre optimala temperaturgränsen underskrids. Risken för överhettning ökar på sommaren och hösten, vilket leder till två-, trefaldig ökning av uppdruckna vattenmängder. Konsekvensen blir en ökad utsöndring av vitaminer och mineraler ur kroppen samt en minskning av mängden antikroppar i kroppen, vilket leder till att fåglarna blir mer mottagliga för sjukdomar. När temperaturen stiger över 24°C ökar dödligheten hos vuxna fåglar.

KOM IHÅG!
Som det mest avancerade värmeisoleringsmaterialet på marknaden säkerställer THERMANO AGRO optimal temperatur i fjäderfästallet. Lägsta lambdavärdet 0,023 [W/m·K] skyddar effektivt mot låga temperaturer och dessutom skapar aluminiumbeläggningen en värmereflekterande skärm på sommaren.

En annan viktig aspekt av temperaturen i fjäderfästallet är dess stabilitet. Mätningar har visat att värpningen minskade från 48% till 40% när temperaturamplituden mellan dag och matt ökade från 3°C till 6°C i fjäderfästallet (mätningar vid underskriden optimal nattemperatur).

De största minskningarna av värpningen sker vid kraftiga temperaturförändringar. En välfungerande gård med värphönor är framför allt utrymmen som skyddar djuren väl mot det yttre klimatet direkta påverkan.

De värmeisoleringsmaterial som används ska skydda mot en temperatursänkning i fjäderfästallet under 10°C när utetemperaturen sjunker under -15°C, med de ska också skydda mot inomhustemperaturer över 25°C under sommarvärmen. I en sådan miljö omvandlar fågeln hela energin från fodret till äggproduktion och inte till reglering av kroppstemperaturen.

PRODUKTION AV FJÄDERFÄKÖTT

Idag ställs fjäderfäuppfödare inför mycket högre krav på köttkvalitet än för några år sedan.

Detta beror på kundernas ökade förväntningar och restriktiva EU-standarder. En av förutsättningarna för framgång är, förutom genetiska faktorer, att ta hand om miljöfaktorer i uppfödningen (dvs. de förhållanden som rådet i fjäderfästallet – inklusive rätt temperatur, näring, luftfuktighet, ljus, etc.).

Rätt anpassade utvecklingsförhållanden för kycklingar är en avgörande faktor vid uppfödningen av köttfjäderfä och påverkar kycklingarnas allmänna utveckling och besättningens hälsa. Därför måste man bry sig om uppfödningens kvalitet från själva början. På grund av den svagt utvecklade värmeregleringsmekanism hos unga kycklingar som förhindrar kompensation av värmeförluster rekommenderas att använda zonuppvärmning (fördelning från 16°C till 32°C) där fåglarna själva väljer den rätta temperaturen. Felaktig temperatur vid uppfödning av kycklingar orsakar ojämn tillväxt. Under de första 10 dagarna är tillväxten ca 20% per dag.

Vid sådana höga krav på värmeförhållandena måste de bästa värmeisoleringsmaterial användas. Tack vare sina unika egenskaper möjliggör THERMANO AGRO att den optimala temperaturen kan hållas inte bara på vintern, utan även på sommaren. Överhettning innebär ju mycket stor risk för produktionseffektiviteten. Vid alltför höga temperaturer (över 28 grader C) sker två-, trefaldig ökning och ökad vattenutsöndring, vilket leder till överdriven utsöndring av mineraler och vitaminer ur kroppen samt minskning av mängden protein och socker i blodet. En annan negativ effekt av överdriven vattenutsöndring är minskad antikroppsnivå, vilket ökar känsligheten för sjukdomar. Dessutom tappar överhettade fåglar aptiten, så att deras viktökning minskar.

KOM IHÅG!
När det är nödvändigt att upprätthålla stränga värmeförhållanden vid broileruppfödning är valet av en effektiv och hållbar värmeisolering ett nyckelbeslut. Det påverkar den totala lönsamheten som inte bara beror på viktökning, utan även på besparingar i värmekostnader, eventuell behandling och förluster i samband med dödligheten bland fåglar.

Temperaturen i fjäderfästallet har en mycket specifik påverkan på viktökning och följaktligen på produktionens lönsamhet. I en alltför kall miljö används en betydande del av fodret till att stabilisera kroppstemperaturen och inte till viktökning.

THERMANO AGRO har utmärkta ångspärrande egenskaper, vilket bidrar till att upprätthålla den önskade fuktnivån i djurstallet. Alltför låg luftfuktighet (under den optimala nivån av 70%) orsakar uttorkning och sprickbildning i slemhinnor, vilket innebär mottaglighet för mikrobiella infektioner. I en alltför torr miljö ökar dessutom dammbildning som är mycket farlig för fåglarnas luftvägar.

Temperaturen i fjäderfästallet har en mycket specifik påverkan på viktökning och följaktligen på produktionens lönsamhet. I en alltför kall miljö används en betydande del av fodret till att stabilisera kroppstemperaturen och inte till viktökning. THERMANO AGRO har utmärkta ångspärrande egenskaper, vilket bidrar till att upprätthålla den önskade fuktnivån i djurstallet. Alltför låg luftfuktighet (under den optimala nivån av 70%) orsakar uttorkning och sprickbildning i slemhinnor, vilket innebär mottaglighet för miktobiella infektioner. I en alltför torr miljö ökar dessutom dammbildning som är mycket farlig för fåglarnas luftvägar. THERMANO AGRO är dessutom ett icke-absorberande värmeisoleringsmaterial och hög luftfuktighet i fjäderfästallet påverkar inte nivån av isoleringsparametrarna på något sätt. Det orsakar inte heller mögel eller tillväxt av mikroorganismer i värmeisoleringsmaterialet.

MJÖLKPRODUKTION

Alla som äger en mjölkkobesättning strävar efter att uppnå den högsta mjölkproduktionen.

MJÖLKPRODUKTION För en uppfödare som investerar i högmjölkare beror förluster i mjölkproduktionen till stor del på felaktig temperatur i mjölkkostallet på sommaren.

Den bekvämaste miljön för kor är temperaturer mellan 12°C och 18°C. Principen är dock att temperaturen i kostallet ska vara högst 10°C högre eller lägre än utetemperaturen.

Även om kor tål låga omgivningstemperaturer ner till – 10°C utan problem, utsätts dessa djur för värmestress vid temperaturer över 25°C. Effekter av värmestress är minskad mjölkproduktion med upp till 30%, mjölk med lägre protein- och fetthalt samt lägre reproduktionspotential. Rätt och effektiv värmeisolering av byggnaden är avgörande för att bibehålla produktionens höga lönsamhet även på sommaren. Tack vare sitt låga lambdavärde 0,023 [W/m·K] och speciella aluminiumbeläggningar skyddar THERMANO AGRO paneler utmärkt stallets inre mot höga temperaturer.

Under värmestress är djuren tröga, rör sig långsammare, äter mindre och dricker oftare. Minskning av mjölkproduktion på grund av värmen är särskilt märkbar hos de mest effektiva kor som har högre metabolisk hastighet på grund av sin höga mjölkproduktion. När omgivningstemperaturen stiger till 30°C förbrukar kor 1,5 kg mindre torrsubstans och producerar 3-5 kg mindre mjölk per dag. Ökningen av kroppstemperaturen ökar också temperaturen i våmmen, vilket saktar ner förökningen av mikroflora som är nödvändig för mjölkproduktion.

Höga temperaturer påverkar foderkvaliteten negativt. Uppvärmt foder bidrar till en minskning av kornas resistens och toxinförgiftning, vilket leder till en minskning av fetthalten i mjölk.

Värmestress innebär också en sämre fungerande lever och därmed en minskning av syntetiserade immunproteiner. I kombination med ansamling av fria radikaler i kroppen leder det till en signifikant minskning av immuniteten. Det anses därför att värmestressade kor får inflammation i ben och juver, hälta, kvarhållen moderkaka samt ämnesomsättningssjukdomar och förskjutning av löpmagen mycket lättare. Värmestress leder också till att mer blod förs ut ur kroppen (för att sprida ut värmen), vilket stör tarmfunktionen och absorptionen av näringsämnen.

Höga temperaturer i kostallet påverkar reproduktionen negativt. Störningar orsakar en negativ energibalans (mindre foderintag) värmen påverkar reproduktionssystemets funktion. Mindre energi innebär mindre utsöndring av LH-hormon som som är ansvarigt för mognad av äggstocksfolliklar och ägglossning. Omogna folliklar producerar mindre östradiol, vilket bidrar till mindre intensiva löpningssymtom och parning är mindre effektiv.

Störningar på hormonsystemet innebär en försämring av embryokvalitet, medan överhettning av livmodern orsakar embryodödlighet.

GRISUPPFÖDNING

Grisproduktionens höga lönsamhet är endast möjlig när byggnaden uppförs så att djuren kan effektivt isoleras från yttre väderförhållanden.

Svinstallet ska ge högsta möjliga temperaturstabilitet både under dagen och under hela året, särskilt på hösten och vintern. Att minska uppvärmningen under denna tid kan undergräva ansträngningarna och slösa bort ekonomiska resurser avsedda för att förbereda foder av hög kvalitet och skydda grisarnas hälsa. Värmekostnaderna kan emellertid effektivt reduceras genom att använda den bästa värmeisoleringen THERMANO AGRO.

Svinstallet ska ge högsta möjliga temperaturstabilitet både under dagen och under hela året, särskilt på hösten och vintern. Att minska uppvärmningen under denna tid kan undergräva ansträngningarna och slösa bort ekonomiska resurser avsedda för att förbereda foder av hög kvalitet och skydda grisarnas hälsa. Värmekostnaderna kan emellertid effektivt reduceras genom att använda den bästa värmeisoleringen THERMANO AGRO. Ett lika viktigt problem är säkerställa optimal temperatur på sommaren och skydda djuren mot överhettning. Vid för hög temperatur i svinstallet äter grisar mindre foder och växer långsammare: för varje 1°C över den optimala temperaturen minskar foderintaget med 1-2% och tillväxten blir 3% långsammare. Vid höga omgivningstemperaturer blir värmebalansen hos grisar störd, kroppstemperaturen ökar för mycket och kroppen blir överhettad. Höga temperaturer orsakar en ökning av antalet andetag och överdriven utsöndring av urin och saliv. Värmestress leder till en minskning av produktiviteten och djurens sexuella aktivitet.

Hos suggor och gyltor orsakar värmestress hormonell obalans, vilket leder till s.k. säsongsmässig infertilitet på sommaren. Hos ammande suggor orsakar överhettning aptitförsämring, mjölkproduktionen sjunker och mjölksammansättning förändras – detta påverkar negativt viktökning och utveckling av uppfödda grisar.

Svinstallets konstruktion påverkas också mycket av nödvändigheten att bibehålla rätt, hög luftfuktighetsnivå. Ingen eller dålig isolering av ytterväggarna medför fuktkondensation på kalla ytor (daggpunkt). På vintern kan även frost eller frysning av väggar och tak inträffa, vilket oundvikligen leder till deras förstörelse. En annan nackdel med fukt i väggarna i svinstallet är utveckling av bakterier som orsakar djursjukdomar.

KOM IHÅG!
Höga krav på klimatförhållandena i svinstallet kräver användning av det bästa värmeisoleringsmaterialet. Det ska kännetecknas av:
• högsta värmeisolering (besparing i uppvärmningskostnader),
• utmärkta ångspärrande egenskaper och vattenbeständighet,
• korrosionsbeständighet i gasformiga och flytande miljöer (förhöjd metankoncentration),
• resistens mot förruttnelsebakterier och mögel,
• är luktfritt och utsöndrar inga skadliga ämnen.

Förutom väggarna och taket är värmeisolering av golvet mycket viktig i svinstallet. Djuren är mycket känsliga för temperaturen på strö(halm)!

THERMANO AGRO
DEN BÄSTA INVESTERINGEN!

Modern THERMANO AGRO värmeisolering är en investering som snabbt betalar sig! De bästa – bland de material som finns på marknaden – isoleringsparametrar garanterar hög effektivitet i uppfödningen och stora besparingar på energiförbrukningen för uppvärmning.

PARAMETRAR

THERMANO AGRO är en hård isoleringspanel av polyisocyjanat (PIR) som är 100% freonfri. Tack vare de bästa isoleringsparametrarna – lambda-värde 0,023 W/mK – får den allt mer erkännande i byggande över hela världen och används i praktiskt taget i alla typer av byggnader.

VÄRMEISOLERING

EKOLOGI

THERMANO AGRO är pro-ekologiskt och miljövänligt. Det kan återvinnas och återanvändas.

THERMANO AGRO:
Miljövänligt material – en ekologisk lösning i certifieringsprojektet för kommersiellt byggande “Grönt byggande” (LEED-projekt – Leadership in Energy and Environmental Design).
Miljövänlig enligt IBBF Bio-Bauforschung Institut. CFC/HCFC1 – har ingen ozonnedbrytande potential (ODP2).
Kan återvinnas – detta är det mest effektiva byggmaterialet – enligt IVPU3.
Innehåller inga fibrer som kan orsaka irritation i halsen, ögonen eller huden.
1) CFC/HCFC – Chlorofl uorocarbons/Hydrochlorofl uorocarbons
2) ODP – Ozone Depletion Potential
3) IVPU – Industrieverband Polyurethan Hartschaum e.V.

KOM IHÅG!
Visste du att polyuretanpaneler är det mest föredragna isoleringsmaterialet i djurstallar i västeuropeiska länder och i USA? Detta beror på deras höga isoleringsparametrar, utmärkta prestanda och ekologiska egenskaper.

AVSEDD ANVÄNDNING

INNERTAK

Värmeisolering av djurstallar med THERMANO AGRO paneler kan utföras på två sätt:

 1. Undertak (horisontellt)
 2. Värmeisolering monterad direkt på den tvärgående (taksparrar) eller horisontella (hanbjälkar) takkonstruktionen

UNDERTAK

Undertak (horisontellt) – i detta fall är det nödvändigt att använda bärande H och C-profiler som underkonstruktion för THERMANO AGRO värmeisoleringspaneler.

VÄRMEISOLERING MONTERAD DIREKT PÅ DEN TVÄRGÅENDE (TAKSPARRAR) ELLER HORISONTELLA TAKKONSTRUKTIONEN

Värmeisolering som monteras direkt på den tvärgående (taksparrar) eller horisontella (hanbjälkar) takkonstruktionen – i detta fall är användningen av ytterligare en bärande konstruktion är inte motiverad; fästen till THERMANO AGRO kräver inga specialprodukter på grund av försumbar vikt – endast skruvar och aluminiumtejp för att täta skarvar mellan panelerna. Stor panelstorlek (1200mm x 2400-5000mm) möjliggör snabb montering, lägre risk för utförandefel och kontinuitet i värmeisolering;

SORTIMENT

Kopplingsprofiler (H-profiler): För alla paneltjocklekar finns i längderna 4000mm och 6000mm
Ändprofiler (C-profiler): För alla paneltjocklekar finns i längden 4000mm
Hängfästen: Höjd h=35mm monterade till H-paneler

GOLV

Thermano paneler, som material med mycket hög tryckhållfasthet (minst 150 kPa), lämpar sig perfekt för användning som värmeisolering av golv i jordbruksbyggnader.

En sådan hög hållfasthetsparameter är tillräcklig för standardbelastningar från stalldjur, utrustning för hantering av uppfödningsproduktion samt traktorer och gaffeltruckar som används.

Den högsta åldringsvärdet (lambdavärdet) bland värmeisoleringsmaterial garanterar oförändrade isoleringsparametrar under djurstallets hela livscykel.

På grund av behovet att hålla en tillräckligt hög temperatur, särskilt vid fjäderfäproduktion, kan man, genom att använda Thermano, spara en avsevärd mängd energi som behövs för uppvärmning av uppfödningslokaler samt spara flera centimeters tjocklek av kritiska golv, t.ex. vid buruppfödning, i kylrum, frysrum och fruktlager (där ofta några centimeter avgör möjligheten att lagra ytterligare en rad pallådor) genom att använda mindre tjocklek än vid värmeisolering av cellplast EPS eller XPS som används som standard.

Värmeisolering av golv utförs med THERMANO AP7 paneler.

TRESKIKTSVÄGG

På grund av höga temperaturer och fuktighetsnivåer i djurstallar är det mycket bättre att använda ett treskiktssystem än traditionell värmeisolering av ytterväggar.

Ett sådant system skyddar djuranläggningen mycket bättre mot utförandefel, samtidigt som prestandan är bibehållen. Som skyddsskikt kan man använda både beklädnad av byggkeramik samt trapetsplåt för fasader, paneler sammanfogade med ståndfalsar, fasadbrädor och andra lätta skyddsbeklädnader.

Värmeisolering av treskiktsväggar utförs med THERMANO AP7 paneler.

Treskiktssystemet skyddar ytterväggarna mot utfällningar på putsytan som ofta förekommer på tvåskiktssystem på grund av otillräcklig eller defekt isolering, migration av fukt som andas ut av djuren och avdunstar från djurströ.